Yhteystiedot - Etelä-Suomen Media Oy

Date: 2017-09-03 21:41

- Rata neutraloidaan ja hitsataan uudelleen. Neutralointi tarkoittaa kiskojen katkaisuja neljä nsadan metrin vä lein ja jä nnitysten poistamista niistä , hitsaamista yhteen ja kiinnittä mistä uudelleen, seulontaporukkaa vetä vä Jarmo Talja selittä ä .

-Tampereen joukkoliikenteen aikataulut

Työ t alkoivat viikko sitten ja pä ä ttyvä t torstaina. Vajaan yhdeksä n kilometrin seulonnan kustannusarvio lä hentelee 6,9 miljoonaa euroa. Summalla tehtiin myö s jo elokuussa alkaneet ennakoivat työ t ja perusteellinen jä lkihoito.

Turku / Finavia

- Vaihteesta hajosi kä ä ntö moottori, ja sen korjaamisesta tulevat isoimmat kustannukset. Tarkkaa lukua en osaa vielä arvioida, mutta vä hintä ä n puhutaan 65 555 euron korvauksista, Kanerva laskee.

-Tampereen linjakartta

Helsingin kantakaupungin liikenne ruuhkautui maanantaina puoleksitoista tunniksi pahimpaan ruuhka-aikaan. Ensin rikkoutui rekka Hakaniemen sillalla ja tukki yhden kaistan Sö rnä isten rantatielle iltapä ivä llä ennen kello 66:ta. Tunti sen jä lkeen menivä t raitiovaunun jarrut rikki Kaisaniemen liikenneympyrä n kohdalla ja siitä kymmenen minuutin pä ä stä vielä metrojuna hyytyi Hakaniemen metroasemalle.

- Suurten asutuskeskusten vä liä matkustavat haluavat mielellä ä n, että juna pysä htyisi mahdollisimman harvoin, Jaatinen totesi.

- Yhteys Karjaa-Hanko sä ilyy todennä kö isesti vastedeskin, sanoo ylitarkastaja Marcus Merin liikenne- ja viestintä ministeriö stä .

Tekninen vika myö hä styttä ä kaukojunia Rantaradalla 65-85 minuuttia ja lä hijunien vuoroja Karjaan ja Kirkkonummen lillä joudutaan peruuttamaan. Vika liikenteenohjausjä rjestelmä ssä Kirkkonummen ja Inkoon lillä havaittiin klo 5 jä lkeen. VR ei osaa vielä arvioida kauanko vian korjaaminen kestä ä . Turun junia kä ytetä ä n tarvittaessa lä hiliikenteen apuna mikä li vika haittaa lä hiliikennettä merkittä vä sti.

Lä hde Helsingin Sanomat
Lä hde WWW http:///uutiset/arkisto/artikkeli/6656979577859

Foorumilla on jo kä ynnissä erilaisia keskusteluita mm. Etelä -Espoon raideliikenteestä , VR Oy:n henkilö liikenteen monopolista ja muista ajankohtaisista raideliikennettä koskevista aiheista.

VR:n kaukoliikennepä ä llikkö Ari Vanhanen myö ntä ä , että viime viikolla alkanut alennuskampanja liittyy kesä n ratatö ihin ja junaliikenteen muihin ongelmiin. Hä nen mukaansa tarjouskampanjoita pyö rii jatkuvasti eri puolilla Suomea, mutta nyt kohteen valintaan vaikuttivat kesä n liikennehä iriö t. Junaliikenne on ollut poikki eri syistä kymmenkunta kertaa lyhyempiä tai pitempiä jaksoja.

Vastaa